Thông tin tự án

Hệ thống bảo vệ một tòa nhà chống lại những ảnh hưởng của sét phải bao gồm: Bảo vệ các cấu trúc khỏi bị sét đánh trực tiếp…